Dr. Öğr. Üyesi ÖZKAN ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ÖZKAN ÖZTÜRK

T: (0282) 250 4924

M oozturk@nku.edu.tr

W oozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2007-2014
Tez: Tasavvuf Geleneğinin Osmanlı Siyasî Düşüncesinde Tezâhürü (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez: Çağdaş Türk Düşüncesinde İbn Arabî Felsefesinin Ele Alınışı (2007)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1997-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-
Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen, İdareci MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2003-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe Tarihi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK Ö., Ebu’l-Hasan El-Harakânî Menâkıbında Maddî ve Mânevî İktidarın Kökenleri, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 177-207, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. ÖZTÜRK Ö., Muhyî-i Gülşenî’nin Siret-i Murâd-ı Cihân’ında Medenî Hikmet Tasavvuru, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 72-105, 2015.
Özgün Makale Ulakbim Erişim Linki
3. ÖZTÜRK Ö., Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası içinde, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt 12, ss. 373-391, 2015.
Kitap Kritiği EBSCO
4. ÖZTÜRK Ö., Talal Asad Sekülerliğin Biçimleri Hıristiyanlık İslamiyet ve Modernlik çev Ferit Burak Aydar İstanbul Metis Yayınları 2007 313 sayfa, İslam Araştırmaları Dergisi, ss. 172-178, 2011.
Kitap Kritiği Index Islamicus Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZTÜRK Ö., İslam Düşünce Atlası, Bölüm: Tunuslu Hayreddin Paşa, Yayın Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: İbrahim Halil Üçer, 2017.
Ansiklopedi Maddesi
2. ÖZTÜRK Ö., İslam Düşünce Atlası, Bölüm: Filibeli Ahmed Hilmi, Yayın Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: İbrahim Halil Üçer, 2017.
Ansiklopedi Maddesi
3. ÖZTÜRK Ö., Tasavvuf ve Siyaset: Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri, Yayın Yeri: Dergah Yayınları, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZTÜRK Ö., İbnü’l-Arabî’nin et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye’sinin Osmanlı Siyaset Düşüncesine Tesirleri, Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler, İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı) (08.12.2017-10.12.2017).
Özet bildiri
2. ÖZTÜRK Ö., Ebu’l-Hasan El-Harakani Menakıbında Maddi ve Manevi İktidarın Görünümleri, III. Uluslararası Ebu’l-Hasan Harakânî Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi (27.10.2017-29.10.2016).
Özet bildiri
3. ÖZTÜRK Ö., İsmail Hakkı Bursevî’de Osmanlı Hegemonyasının İmkânı ve Yeniden Üretimi, Osmanlı Düşüncesinin Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) (18.10.2017-19.10.2017).
Özet bildiri
4. ÖZTÜRK Ö., Yanılgının Kesinliğinden Yenilginin Diyalektiğine: İbnü’l-Arabî ve İbn Haldûn’da Galibiyetin Sosyolojik ve Metafizik İlletleri, 4. İbn Haldun Sempozyumu Açık Medeniyet: Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler, İbn Haldun Üniversitesi (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
5. ÖZTÜRK Ö., Taşköprülüzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye Adlı Eserinde Maddî ve Manevî Siyâset Tasavvuru, Taşköprülüzâde Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (18.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
6. ÖZTÜRK Ö., Ruha Gelen Elçiler: et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye’de Karakter Onarımı, Ordu Üniversiesi İlahiyat Fakültesi Kişilik ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (10.06.2016-12.06.2016).
Tam metin bildiri
7. ÖZTÜRK Ö., Hacı Bektâş Veli Velâyetnâmesi’nde Maddî ve Mânevî İktidarın Görünümleri, 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (08.10.2015-10.10.2015).
Tam metin bildiri
8. ÖZTÜRK Ö., İlâhi İsimler Merkezli Bir Devlet Teorisi İsmail Hakkı Bursevî nin Osmanlı Yorumu, II. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması: Devlet: Gelenek İle Gelecek Arasında (20.12.2013-21.12.2013).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZTÜRK Ö., Tasavvuf Kültüründe Beklenen Kurtarıcı İnancı, Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, 29 Mayıs Üniversitesi Kur´an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) (22.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi
2. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi EBSCO
Ulusal Projeler
1. Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları 2, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 06.02.2018-Devam Ediyor.
2. Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.06.2017-01.12.2017.