Yrd. Doç. Dr. ÖZKAN ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ÖZKAN ÖZTÜRK

T: (0282) 250 4924

M oozturk@nku.edu.tr

W oozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Öğrenim Yılları: 2014
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM FELSEFESİ
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KELAM VE İSLAM FELSEFESİ
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-
Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen, İdareci MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2003-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe Tarihi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Öztürk Ö. ., Muhyî-i Gülşenî’nin Siret-i Murâd-ı Cihân’ında Medenî Hikmet Tasavvuru, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 72-105, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
2. Öztürk Ö., Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt 12, ss. 373-391, 2011.
Kitap Kritiği ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS Erişim Linki
3. Öztürk Ö., Talal Asad. Sekülerliğin Biçimleri: Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, İslâm Araştırmaları Dergisi, ss. 172-178, 2010.
Kitap Kritiği ULAKBİM, İNDEX İSLAMİCUS, TURKOLOGİSCHER ANZEİGER Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf: Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri , Yayın Yeri: Dergah Yayınları, 2015.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Öztürk Ö. ., İsmail Hakkı Bursevî’de Osmanlı Hegemonyasının İmkânı ve Yeniden Üretimi, Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) (18.10.2017-19.10.2017).
Tam metin bildiri
2. Öztürk Ö., Yanılgının Kesinliğinden Yenilginin Diyalektiğine: İbnü’l-Arabî ve İbn Haldûn’da Galibiyetin Sosyolojik ve Metafizik İlletleri, 4. İbn Haldun Sempozyumu Açık Medeniyet: Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
3. Öztürk Ö., Taşköprülüzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye Adlı Eserinde Maddî ve Manevî Siyâset Tasavvuru, Taşköprülüzâde Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (18.11.2016-20.11.2016).
Tam metin bildiri
4. Öztürk Ö., Ruha Gelen Elçiler: et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye’de Karakter Onarımı, Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (10.06.2016-12.06.2016).
Tam metin bildiri
5. Öztürk Ö., Hacı Bektâş Veli Velâyetnâmesi’nde İktidarın Maddî ve Mânevî Görünümleri, 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (08.10.2015-10.10.2015).
Tam metin bildiri
6. Öztürk Ö., İlâhi İsimler Merkezli Bir Devlet Teorisi: İsmail Hakkı Bursevî’nin Osmanlı Yorumu, II. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması: Devlet: Gelenek İle Gelecek Arasında (20.12.2013-21.12.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Öztürk Ö., Tasavvuf Kültüründe Beklenen Kurtarıcı İnancı, Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, 29 Mayıs Üniversitesi/ Kur´an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) (22.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
2. Öztürk Ö. ., Ahlâktan Siyasete Vahdetin İnşâsı, Vahdetin İnşasında Nebevi Yöntem Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (14.04.2016-14.04.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.06.2017-Devam Ediyor.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
III. Uluslararası Ebu’l-Hasan Harakânî Sempozyumu , Yer:Kars Kafkas Üniversitesi, Düzenleyenler:Kars Kafkas Üniversitesi, 27.10.2017-29.10.2017.
Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları Ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Yer:Sakarya Üniversitesi , Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER), 18.10.2017-19.10.2017.
4. İbn Haldun Sempozyumu: Açık Medeniyet Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler, Yer:İbn Haldun Üniversitesi, Düzenleyenler:İbn Haldun Üniversitesi, 20.05.2017-21.05.2017.
Taşköprülüzâde Sempozyumu, Yer:İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 18.11.2016-20.11.2016.
Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, Yer:İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/İSAM Konferans Salonu, Düzenleyenler:Kur´an Araştırmaları Merkezi (KURAMER), 22.10.2016-22.10.2016.
Kişilik ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, Yer:Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzenleyenler:Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10.06.2016-12.06.2016.
Vahdetin İnşasında Nebevi Yöntem Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi , Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 14.04.2016-14.04.2016.
2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Yer:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Düzenleyenler:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 08.10.2015-10.10.2015.
Sempozyum II. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması: Devlet: "Gelenek İle Gelecek Arasında", Yer:Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Üsküdar-İstanbul , Düzenleyenler:İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) , 20.12.2013-21.12.2013.