Yrd. Doç. Dr. ÖZKAN ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ÖZKAN ÖZTÜRK

T: (0282) 250 4924

M oozturk@nku.edu.tr

W oozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Öğrenim Yılları: 2014
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM FELSEFESİ
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KELAM VE İSLAM FELSEFESİ
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-
Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen, İdareci MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2003-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe Tarihi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Öztürk Ö. ., Muhyî-i Gülşenî’nin Siret-i Murâd-ı Cihân’ında Medenî Hikmet Tasavvuru, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 72-105, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
2. Öztürk Ö., Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt 12, ss. 373-391, 2011.
Kitap Kritiği ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS Erişim Linki
3. Öztürk Ö., Talal Asad. Sekülerliğin Biçimleri: Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, İslâm Araştırmaları Dergisi, ss. 172-178, 2010.
Kitap Kritiği ULAKBİM, İNDEX İSLAMİCUS, TURKOLOGİSCHER ANZEİGER Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf: Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri , Yayın Yeri: Dergah Yayınları, 2015.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Öztürk Ö., Yanılgının Kesinliğinden Yenilginin Diyalektiğine: İbnü’l-Arabî ve İbn Haldûn’da Galibiyetin Sosyolojik ve Metafizik İlletleri, 4. İbn Haldun Sempozyumu Açık Medeniyet: Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
2. Öztürk Ö., Taşköprülüzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye Adlı Eserinde Maddî ve Manevî Siyâset Tasavvuru, Taşköprülüzâde Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (18.11.2016-20.11.2016).
Tam metin bildiri
3. Öztürk Ö., Ruha Gelen Elçiler: et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye’de Karakter Onarımı, Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (10.06.2016-12.06.2016).
Tam metin bildiri
4. Öztürk Ö., Hacı Bektâş Veli Velâyetnâmesi’nde İktidarın Maddî ve Mânevî Görünümleri, 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bekteş Veli Üniversitesi (08.10.2015-10.10.2015).
Tam metin bildiri
5. Öztürk Ö., İlâhi İsimler Merkezli Bir Devlet Teorisi: İsmail Hakkı Bursevî’nin Osmanlı Yorumu, II. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması: Devlet: Gelenek İle Gelecek Arasında (20.12.2013-21.12.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Öztürk Ö., Tasavvuf Kültüründe Beklenen Kurtarıcı İnancı, Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, 29 Mayıs Üniversitesi/ Kur´an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) (22.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
2. Öztürk Ö. ., Ahlâktan Siyasete Vahdetin İnşâsı, Vahdetin İnşasında Nebevi Yöntem Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (14.04.2016-14.04.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.06.2017-Devam Ediyor.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
4. İbn Haldun Sempozyumu: Açık Medeniyet Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler, Yer:İbn Haldun Üniversitesi, Düzenleyenler:İbn Haldun Üniversitesi, 20.05.2017-21.05.2017.
Taşköprülüzâde Sempozyumu, Yer:İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 18.11.2016-20.11.2016.
Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, Yer:İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/İSAM Konferans Salonu, Düzenleyenler:Kur´an Araştırmaları Merkezi (KURAMER), 22.10.2016-22.10.2016.
Kişilik ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, Yer:Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzenleyenler:Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10.06.2016-12.06.2016.
Vahdetin İnşasında Nebevi Yöntem Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi , Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 14.04.2016-14.04.2016.
2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Ve Barış Sempozyumu, Yer:Nevşehir Hacı Bektâş Veli Üniverstesi, Düzenleyenler:Nevşehir Hacı Bektâş Veli Üniverstesi, 08.10.2015-10.10.2015.
Sempozyum II. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması: Devlet: "Gelenek İle Gelecek Arasında", Yer:Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Üsküdar-İstanbul , Düzenleyenler:İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) , 20.12.2013-21.12.2013.